About the Exhibition:
In the wave of global economic integration, modern design is playing an increasingly important role in facilitating the development of the economy. The Central Academy of Fine Arts echoed this theme by organising the 2nd National Art and Design Exhibition at the National Art Museum of China. This special exhibition also seeks to convey the ideas of Design as Productive Force and Second Engine of the economy.

Art director: Xiewei Song
*Visual Identity team: Jing Liu, Yujie Ji, He he, Ran Li, Shangning Wang, Jianping Fang
*Wayfinding design team: Shangning Wang, Ran Li
Exhibit Design TeamWenjun Zhou, Hua jiang, Yujie JI, JIng Liu, Tao Peng, Shuai Sun, Hong Zhu, Tianchong Xue, He he, Jianping Fang, Ran Li, Shangning Wang, Yingchuan Liu, Xinqi Zheng, Yihui Miao, Ge Zhao, Kun Ji, Yuanyuan Su, Xinyao Zou, Jiyu Zhang, etc.
                                                                                                                    
                                                                                                                     e
                                                                                                    ∮   ♩   ▔ █▔  ♬ ♫
                                                                                                     \   \    ))//
                                                                                                              
                                                                                                  Thank you for watching:)  
Back to Top